Article Index
Strona Główna
Page 2
All Pages
There are no translations available.

Najnowszy numer czasopisma 2/2017


Oddajemy i oferujemy kolejny numer czasopisma: IPS 2/4-2017(22). Kontynuujemy piąty rok edycji Czasopisma. Czekamy na nowe wyniki ewaluacji wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

Jak zawsze, główny składnik treści to artykuły naukowe. Jako publikację naukową, autorską zamieszczamy artykuł profesora Stanisława Nosala z Politechniki Poznańskiej, który prezentuje zagadnienia z zakresu eksploatacji maszyn w przemyśle spożywczym. W grupie artykułów recenzowanych, ciekawe propozycje dla przemysłu rybnego prezentuje prof. Andrzej Dowgiałło. Dwa artykuły z zakresu badania i oceny procesów i produktów. Wartościowy, ze względów praktyki przemysłowej artykuł analizy funkcjonowania systemu HACCP. Jak zwykle informacje o konferencjach naukowych i targach przemysłowych. Kontynuujemy informator normalizacyjny, w którym zamieszczamy najnowsze normy z zakresu przetwórstwa spożywczego oraz artykuł wprowadzający o normach standaryzacji ryzyka
w warunkach przemysłowych. Prezentujemy najnowsze uzyskane tytuły profesora oraz uzyskane stopnie doktora habilitowanego – gratulacje.
Jak zwykle informacje
o konferencjach naukowych i targach przemysłowych. Kontynuujemy informator normalizacyjny, w którym zamieszczamy najnowsze normy z zakresu przetwórstwa spożywczego, wraz z artykułem wprowadzającym o produktach regionalnych w UE.

Jak zwykle prośba i apel Redakcji w sprawie materiałów na strony informacyjne z naszego życia naukowego: o tytułach i stopniach naukowych, o planach konferencji naukowych i sprawozdaniach z ich przebiegu, prezentacje jednostek naukowych. Liczymy na aktywność i chętnych do współpracy zarówno ze strony nauki jak
i przemysłu. Celowym jest przekazywanie do widomości przemysłu nie tylko informacji o prowadzonych pracach naukowych, ale również o powstających w ich wyniku oryginalnych rozwiązaniach mających charakter patentów. Poprzez czasopismo można poszukiwać zainteresowanych wdrożeniem.

 

 


6526

514564563136514

The Scope of a Journal

The scientific technical quarterly the Polish Journal of Food Engineering, provides a publishing forum of the scientific and technical community from universities, research institutes and institutions and production companies operating in the field of food processing in PolandIt is published by the Polish Society for Engineering and Technology, Food Processing "SPOMASZ" under the scientific patronage of the Faculty of Mechanical Engineering at Koszalin University of Technology and the Faculty of Production Engineering at the University of Life Sciences in Lublin. The journal is indexed at AGRO and Index Copernicus. The original version of magazine is a paper edition. Electronic publication on www.ips.wm.tu.koszalin.pl is also available.

The journal publishes original scientific and research works and review articles that concisely and clearly discuss specialized issues. All research works are reviewed. The detailed procedure for the qualification and reviews is placed in every edition of IPS and on web page www.ips.wm.tu.koszalin.pl. In the block "author’s scientific articles" we also publish content of professors’ plenary lectures that are not subject to reviewing. While in the block of " Reference standardization” the latest publications 
on normalisation.

Published works include the following topics:

-         technology, properties of raw materials and products;

-         processes;

-         equipment;

-         control and automation;

-         energy issues;

-         organization of production;

-         health and safety of food production;

-         standardization.

In addition to scientific publications in the field of science we maintain the thematic sections of our academic life: the titles and academic degrees, about plans for scientific conferences and reports on their progress, presentations of research units, publishing information. In this regard, we request members of the Scientific Council to be more active to provide us with information about completed doctorates, publishing books, completed implementations. The editorial staff is not always able to reach all the relevant and interesting information.

 

Profil Czasopisma

Kwartalnik naukowo – techniczny Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Polish Journal of Food Engineering, stanowi forum publikacyjne środowiska naukowego i technicznego z uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji i przedsiębiorstw produkcyjnych, działających w obszarze przetwórstwa spożywczego w Polsce. Wydawane jest przez Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" pod naukowym patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie. Czasopismo jest indeksowane w bazach AGRO i Index Copernicus. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Dostępna jest również publikacja elektroniczna na stronie www.ips.wm.tu.koszalin.pl.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowo - badawcze i przeglądowe, które w sposób zwięzły i przejrzysty omawiają specjalistyczne zagadnienia. Wszystkie prace badawcze są recenzowane. Szczegółowa procedura kwalifikowania i recenzji zamieszczona jest w każdym numerze IPS oraz na stronie czasopisma www.ips.wm.tu.koszalin.pl. W bloku "artykuły naukowe autorskie" publikujemy również treści wykładów plenarnych-profesorskich, niepodlegających recenzowaniu. Natomiast w bloku "Nowości Normalizacyjne" informacje normalizacyjne.

Publikowane prace obejmują zagadnienia:

-         technologii, właściwości surowców i produktów;

-         procesów;

-         urządzeń;

-         sterowania i automatyzacji;

-         zagadnień energetycznych;

-         organizacji produkcji;

-         bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności;

-         normalizacji.

Oprócz publikacji naukowych, w obszarze nauki utrzymujemy działy tematyczne z naszego życia naukowego: o tytułach i stopniach naukowych, o planach konferencji naukowych i sprawozdaniach z ich przebiegu, prezentacje jednostek naukowych, informacje wydawnicze. W tym zakresie prosimy o większą aktywność członków Rady Naukowo – Programowej, aby dostarczali nam informacje o zakończonych doktoratach, wydawnictwach książkowych, zrealizowanych wdrożeniach. Zespół redakcyjny nie zawsze jest w stanie dotrzeć do wszystkich istotnych i ciekawych informacji.